Make your own free website on Tripod.com

A^'T ME.O (NAM MA.NG)

Cung To^'n, Tru*.c Be^', Ma.ng -Da.i Khue^ Thu?y
Kha('c So*n Ha. Ho?a, Con Nha` Ha('c -De^'
Xu*o*ng Con Me`o, Tu*o*'ng Tinh Con De^
O^ng Quan -De^' -Do^. Ma.ng

THO* -DOA'N VA^.N MA.NG:
So^' tuo^?i A^'t Me.o nhu* va^`y
-Da.i khe^ nu*o*'c lo*'n cha?y ve^` thie^n nhie^n
Thu -Do^ng sanh thua^.n mo*'i ye^n
Thanh nha`n sung su*o*'ng sa'ng kie^'n nhie^`u nghe^`
Xua^n Ha. lo^~i so^' bi. che^
Gia`u co' la`m -da(.ng co^ng tha^`n cu~ng lo
Xe't qua trong -da.o vo*. cho^`ng
Hoa tho*m hu*o*ng nhu.y, tra(ng vo`ng tro`n gu*o*ng
Cha(?ng qua ga~y ga'nh giu*~a -du*o*`ng
Duye^n sau cha^'p no^'i mo*'i ye^n gia -da`ng
Tie^`ng ba.c la`m co' trong tay
Ba chi`m ba?y no^?i -do^?i thay gia -di`nh
So^' pha?i xa me. kha('c cha
Tha phu*o*ng la^.p nghie^.p tie^`n ta`i tha.nh hu*ng.

Phu. Gia?i To^?ng Qua't: Ngu*o*`i tuo^?i A^'t Me.o so^' gia`u co' nhu*ng kho^? ta^m cu*.c tri' kho^ng i't du` cho co' cu?a kho nhu*ng ta'nh va^~n co`n tha^'y mi`nh thie^'u tho^'n (tu'i tham kho^ng dda'y) la` so^' tuo^?i A^'t Me.o na`y. Nhu*ng ddu*o*.c la` o*? hie^`n kho^ng ha.i ai. Ngu*o*`i la.i co' so^' dda`o hoa, sanh ban nga`y la` lo^~i so^' cho ne^n cuo^.c ddo*`i thu*o*`ng ga(.p ca?nh tra'i lo`ng. So^' pha?i la^.p nghie^.p phu*o*ng xa mo*'i tha`nh dda.t. Vo*. cho^`ng kha('c kha^?u hay ca~i va~ gia ddi`nh thu*o*`ng hay bi. xa'o tro^.n, nhu*ng con ca'i ddo^ng va` so^' tru*o*`ng tho. Tuo^?i na`y tu*` trung va^.n tro*? le^n mo*'i ddu*o*.c phu' quy', dde^'n gia` so^' to^'t.