Make your own free website on Tripod.com

BI'NH THI`N (NU*~ MA.NG)

Cung Kha?m, Ma.ng Sa Trung Tho^?
Xu*o*ng Con Ro^`ng, Tu*o*'ng Tinh Con Chuo^.t
Ba` Chu'a Ngo.c -Do^. Ma.ng

THO* -DOA'N VA^.N MA.NG:
Bi'nh Thi`n cung Kha?m sanh ra
Ma.ng Tho^? ca't tra('ng tha^.t la` cha(?ng sai
Mu`a Ha. sanh -da(.ng tho*`i may
Gia`u nghe`o cu~ng su*o*'ng guo^'c gia^`y nho*?n nhan
Mu`a Xua^n sanh sai kho^? na`ng
Ra^'t la` cu*.c nho.c cha(?ng ma`ng ta^'m tha^n
Anh em cu~ng cha(?ng -du*o*.c ga^`n
Ti`nh -da^`u tra('c tro*? bo*?i sa^`u lu*o*ng duye^n
Ve^` sau nho*` phu*o*'c lo^.c Tro*`i
Cu*?a nha` ye^n o^?n gia mo^n pha't ta`i
Trung va^.n co`n pha?i bo^n ba
Tro*? ve^` cuo^'i va^.n mo*'i la` hie^?n vinh
Ne^'u na`ng ti'ch -du*'c tu tha^n
Ve^` sau con cha'u muo^n pha^`n nhe. lo.

Phu. Gia?i To^?ng Qua't: So^' tuo^?i ga'i sanh nha(`m mu`a Ha. thi` ddu*o*.c thua^.n so^' du` gia`u hay nghe`o cu~ng ddu*o*.c a(n tre^n ngo^`i tru*o*'c. Ne^'u sanh nha(`m ban nga`y thi` la.i ca`ng ha.p ho*n. Ta'nh ngu*o*`i hie^`n ha^.u tri' tue^. tho^ng minh, kho^ng bao gio*` pha?n bo^.i ai du` ai co' qua^'y cu~ng sa(~n sa`ng tha thu*'. Tuo^?i nho? thu*o*`ng ga(.p ca?nh gian trua^n cu*.c kho^?, tu*` trung va^.n mo*'i tu. ta`i, gia dda.o ye^n ho`a, so^' co' quo*'i nho*n phu` tro*. di.p may thu*o*`ng ddu*a dde^'n, co' cu?a hoa.nh ta`i. Tho. dde^'n 79 tuo^?i.