Make your own free website on Tripod.com

MA^.U NGO. (NU*~ MA.NG)

Cung Cha^'n, Ma.ng Thie^n Thu*o*.ng Ho?a
Xu*o*ng Con Ngu*.a, Tu*o*'ng Tinh Con Heo
Pha^.t Ba` Quan A^m -Do^. Ma.ng

THO* -DOA'N VA^.N MA.NG:
Ma^.u Ngo. ma.ng Ho?a so^' na`y
Lu*?a tro*`i soi sa'ng chie^'u cu`ng kha('p no*i
Xua^n, Ha. sanh ga'i la` na`ng
Thanh nha`n sung su*o*'ng co' cho^`ng gia`u sang
Thu, -Do^ng lo^~i so^' cu*.c tha^n
Cuo^.c -do*`i cha(?ng -da(.ng thong dong an nha`n
So^' na`ng kha('c me. thu*o*ng cha
Anh em cha(?ng thua^.n pha?i xa, cho*' ga^`n
Ma^.u Ngo. qui' tu*o*'ng ga'i na`y
Ban nga`y ma` ha.p a^'y la` so^' ta
Lo^~i sanh duye^n so^' lo*~ la`ng
Kho^ng thi` cho^`ng vo*. lo`ng do`ng -do^i ba
Tha^'y ai nghe`o kho^? xo't xa
Tie^`n ba.c giu'p -do*~ the^' ma` pha?n ngay
So^' na`y tie^`n va^.n lao -dao
Ha^.u va^.n co' cu?a co' nha` mo*'i ye^n.

Phu. Gia?i To^?ng Qua't: So^' tuo^?i Ma^.u Ngo. du` la` sanh mu`a na`o ma` ne^'u sanh ban nga`y la` sung su*o*'ng cha(?ng kho^? cu*.c, tu*o*'ng ngu*o*`i sang qui'. Nhu*ng ta'nh ti`nh no'ng na?y, mau gia^.n ma` cu~ng mau nguo^i, lo`ng da. tho^ng minh, tuo^?i nho? va^'t va?, gian nan, gia`u co' nhu*ng kho^ng sung su*o*'ng cha(?ng ca^`m cu?a ddu*o*.c, tuo^?i na`y ngoa`i 40 mo*'i tu. ta`i, nho*n duye^n tra('c tro*? ddo*`i sau mo*'i tha`nh giai la~o. So^' na`y pha?i la^.n dda^.n vi` cho^`ng vi` con, la.i co`n co' la('m ngu*o*`i pha?i chi.u nuo^i con cho cho^`ng (so^' vu*o*.ng phu i'ch tu*?). Ca^`n pha?i tu ta^m dda(.ng gia?i thoa't oan nghie^.p. Cu*~ a(n thi.t cho', me`o, ru`a, ngu*.a, tra^u. Ne^n du`ng trai la.c thi` mo*'i tru*o*`ng tho.