Make your own free website on Tripod.com

TA^N MU`I (NAM MA.NG)

Cung Ca`n, Tru*.c Bi`nh, Ma.ng Lo^. Ba`n Tho^?
Kha('c Tuye^`n Trung Thu?y. Con Nha` Huye^`n -De^'
Xu*o*ng Con De^, Tu*o*'ng Tinh Con Ga^'u
Pha^.t -Do^. Ma.ng

THO* -DOA'N VA^.N MA.NG:
-Doa'n xem so^' ma.ng Ta^n Mu`i
Ma.ng Tho^? la` -da^'t co' nhie^`u ngu*o*`i -di
ne^'u sanh mu`a Ha. lo chi
Nhie^`u ngu*o*`i giu'p -do*~ thie^'u gi` ti`nh thu*o*ng
Ta^n Mu`i ta^m ta'nh hie^`n lu*o*ng
Gia^.n ai la`m giu*~ nghi~ thu*o*ng la.i ngu*o*`i
Nhu*ng ma` ca'ch tro*? me. cha
Ly hu*o*ng to^? qua'n sau na`y mo*'i ne^n
So^' na`y co^'t tu*o*'ng i't tru*o*`ng
Tu nho*n ti'ch -du*'c kho^ng thi` quy tie^n
Nho? tho*`i ca^`m cu?a kho^ng be^`n
Nga`y sau mo*'i kha' tro*? ne^n vu*~ng be^`n
Tuo^?i na`y ha^.u va^.n ve^` sau
Vinh hoa phu' quy' tha?nh tho*i an nha`n.

Phu. Gia?i To^?ng Qua't: Tuo^?i Ta^n Mu`i ma.ng Tho^? ne^'u sanh thua^.n mu`a Thu va` Ha. thi` sau na`y co' vo*. gia`u sang phu' quy' co' quan lo^.c nhu*ng pha?i chi.u ta^n kho^? ta'nh ngu*o*`i i't no'i lo`ng da. hie^`n lu*o*ng, ngu*o*`i a(n o*? co' thu?y chung nhu*ng thu*o*`ng hay ba.c so^' che^'t ye^?u, ne^'u co' tu nha^n ti'ch ddu*'c thi` mo*'i so^'ng la^u. Pha?i la^.p nghie^.p phu*o*ng xa thi` mo*'i to^'t. So^' na`y pha^`n nhie^`u la` so^' tu ha`nh, ne^'u co' ti`nh duye^n so*'m thi` e se~ ga~y ga'nh giu*~a ddu*o*`ng pha`m bie^.t ly kho^ng to^'t. Nhu*ng ve^` sau thi` gia`u co' lo*'n.